GMAC SCORE - Total Solution Services
  รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
1 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 3
2 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 2
3 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี ชาย G 63-68กก. 2
4 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี หญิง B 42-44กก. 1
5 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 3
6 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 1
7 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี หญิง G 55-59กก. 1
8 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี ชาย A -33กก. 3
9 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี ชาย C 37-41กก. 2
10 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี ชาย D 41-45กก. 3
11 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี ชาย F 53-57กก. 1
12 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี ชาย G 53-57กก. 1
13 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี ชาย H 57-61กก. 1
14 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี ชาย J +65กก. 2
15 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี หญิง A -33กก. 3
16 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี หญิง B 33-37กก. 4
17 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี หญิง C 37-41กก. 1
18 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ไม่เกิน 14 ปี หญิง D 41-45กก. 2